Smilies

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:dl:
Download
:dl:
:info:
Info
:info:
:tl:
Trailer
:tl:
:ss:
Screenshot
:ss:
:sub:
Sub
:sub:
:mf:
MF
:mf:
:anhiu:
anhiu
:anhiu:
:aq:
aq
:aq:
:ban:
ban
:ban:
:band:
band
:band:
:bimat:
bimat
:bimat:
:brucelee:
brucelee
:brucelee:
:bucmenh:
bucmenh
:bucmenh:
:caigie:
caigie
:caigie:
:canthan:
canthan
:canthan:
:chaythui:
chaythui
:chaythui:
:chemgio:
chemgio
:chemgio:
:chettui:
chettui
:chettui:
:chienthang:
chienthang
:chienthang:
:christmas:
christmas
:christmas:
:colen:
colen
:colen:
:ext_beer2:
ext_beer2
:ext_beer2:
:gzu:
gzu
:gzu:
:hang:
hang
:hang:
:happybirthday:
happybirthday
:happybirthday:
:happynewyear:
happynewyear
:happynewyear:
:haythiet:
haythiet
:haythiet:
:hoila:
hoila
:hoila:
:huhu:
huhu
:huhu:
:iucai:
iucai
:iucai:
:khekhe:
khekhe
:khekhe:
:khocthoi:
khocthoi
:khocthoi:
:khongchiu:
khongchiu
:khongchiu:
:lamsao:
lamsao
:lamsao:
:lovely:
lovely
:lovely:
:manhehe:
manhehe
:manhehe:
:matwa:
matwa
:matwa:
:mbounce:
mbounce
:mbounce:
:met:
met
:met:
:metalold:
metalold
:metalold:
:mob:
mob
:mob:
:mod:
mod
:mod:
:nao:
nao
:nao:
:nghilam:
nghilam
:nghilam:
:nghinghi:
nghinghi
:nghinghi:
:nghingo:
nghingo
:nghingo:
:ngongo:
ngongo
:ngongo:
:ngonhem:
ngonhem
:ngonhem:
:nguqua:
nguqua
:nguqua:
:nguroi:
nguroi
:nguroi:
:nhamhiem:
nhamhiem
:nhamhiem:
:nhaunhet:
nhaunhet
:nhaunhet:
:nhayday:
nhayday
:nhayday:
:offtopic:
offtopic
:offtopic:
:oh:
oh
:oh:
:pangpang:
pangpang
:pangpang:
:phe:
phe
:phe:
:please:
please
:please:
:potay:
potay
:potay:
:putu:
putu
:putu:
:saoco:
saoco
:saoco:
saoco:
saoco
saoco:
:say:
say
:say:
:schia:
schia
:schia:
:serenade:
serenade
:serenade:
:shock:
shock
:shock:
:shockqua:
shockqua
:shockqua:
:sorry:
sorry
:sorry:
:sowa:
sowa
:sowa:
spam
spam
spam
suongqua
suongqua
suongqua
:sure:
sure
:sure:
talasuper_man
talasuper_man
talasuper_man
:teams10s:
teams10s
:teams10s:
:thongbao:
thongbao
:thongbao:
traitimdo
traitimdo
traitimdo
tucloimat
tucloimat
tucloimat
tucwa
tucwa
tucwa
tuithan
tuithan
tuithan
tungtang
tungtang
tungtang
ucche
ucche
ucche
udau
udau
udau
uidau
uidau
uidau
vaihang
vaihang
vaihang
:vn:
vn
:vn:
waaaht
waaaht
waaaht
:wall:
wall
:wall:
xiho
xiho
xiho
xinhqua
xinhqua
xinhqua
xmax
xmax
xmax
yeah
yeah
yeah
click me
click me
click me
:help:
help
:help:
rofl
rofl
rofl
homepage
homepage
homepage
:fshare:
FShare
:fshare:
:4s:
4Share
:4s:
:homepage:
Homepage
:homepage:
:vf:
VietForum.vn
:vf:
:toz:
Torrent
:toz: