Bật chức năng DreamScene trên Windows 7 dễ dàng

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1
We are pleased to released Windows 7 DreamScene Activator. It is a small freeware portable app which will allow you to activate DreamScene for Windows 7, 32-bit and 64-bit, too!

windows7 dreamscene activator Windows 7 DreamScene Activator Released

Those of you who missed the DreamScene feature of Windows Vista Ultimate, in Windows 7, can now add it easily to Windows 7.

Download and Run the tool as Administrator. In case you get an unhandled exception error, simply click on Continue.

Next, click Enable DreamScene.

The Explorer will now restart and DreamScene will be enabled.

The tool will first copy DreamScene.dll to %WinDir%\System32 & DreamScene.dll.mui to %WinDir%\System32\en-US.


DreamScene là một tính năng trên Windows Vista Ultimate cho phép người sử dùng có thể sử dụng các đoạn video clip hay slide để làm nền cho desktop. Tuy nhiên tới phiên bản hệ điều hành mới nhất - Windows 7 thì Microsoft đã cắt giảm tính năng này.
Tuy nhiên, thật may mắn, một số lập trình viên của The Windows Club đã phát triển một ứng dụng với tên gọi Windows 7 DreamScene Activator. Phần mềm này cho phép kích hoạt tính năng DreamScene trong Windows 7 để có thể sử dụng các video như hình nền trên desktop.

Gói chương trình ở dạng portable (không cần cài đặt khi sử dụng) tương thích với cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit của hệ điều hành Windows 7. Giao diện sử dụng sẽ bao gồm 2 nút tương ứng với chức năng kích hoạt hay vô hiệu hoá tính năng DreamScene trong Windows 7.

Chương trình cần được thực thi với các quyền nâng cao. Sau khi nhấp vào "Enable DreamScene" công cụ sẽ tự động copy tập tin DreamScene.dll vào thư mục System32 và tập tin DreamScene.dll.mui vào thư mục System32\en-US.

Tiến trình "Explorer" cũng sẽ được khởi động lại để nạp các thay đổi và thực thi tính năng mới.

Sau khi kích hoạt tính năng DreamScene, video bây giờ có thể được thêm vào hình nền desktop bằng cách click phải chuột lên tập tin và lựa chọn "Set as the desktop background"


Các bạn có thể tải về tại đâyCó 1 cách khác đơn giản hơn.Đó là bạn chỉ cần Copy đoạn mã sau và paste vào 1 chương trình soan văn bản và lưu với 1 tên file.Ví dụ Enable DreamScene.regWindows Registry Editor Version 5.00


;DREAMSCENE


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81}]
@="Windows DreamScene"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81}\InprocServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\
25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,72,\
00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\SharedTaskScheduler]
"{E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81}"="Windows DreamScene"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BE800AEB-A440-4B63-94CD-AA6B43647DF9}]
@="Windows DreamScene Shell Extension"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BE800AEB-A440-4B63-94CD-AA6B43647DF9}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\
25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,72,\
00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\DreamScene]
@="{BE800AEB-A440-4B63-94CD-AA6B43647DF9}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\video\ShellEx\ContextMenuHandlers\DreamScene]
@="{BE800AEB-A440-4B63-94CD-AA6B43647DF9}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFFEAFA1-75A5-40D5-923A-3782DF4B981D}]
@="PSFactoryBuffer"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFFEAFA1-75A5-40D5-923A-3782DF4B981D}\InprocServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\
25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,72,\
00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
00,00
"ThreadingModel"="Apartment"

["HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{FFFEAFA1-75A5-40D5-923A-3782DF4B981D}]
@="IDreamScene"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{FFFEAFA1-75A5-40D5-923A-3782DF4B981D}\ProxyStubClsid32]
@="{FFFEAFA1-75A5-40D5-923A-3782DF4B981D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{FFFEAFA1-75A5-40D5-923A-3782DF4B981D}\NumMethods]
@="12"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f]
"FriendlyName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,\
00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,\
6c,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,2c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
00,20,00,44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,20,00,\
73,00,65,00,74,00,74,00,69,00,6e,00,67,00,73,00,00,00
"Description"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,\
00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,\
6c,00,2c,00,2d,00,31,00,31,00,2c,00,43,00,6f,00,6e,00,66,00,69,00,67,00,75,\
00,72,00,65,00,20,00,70,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,20,00,73,00,65,00,74,00,\
74,00,69,00,6e,00,67,00,73,00,20,00,66,00,6f,00,72,00,20,00,57,00,69,00,6e,\
00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,\
65,00,6e,00,65,00,2e,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f\6ed1abe7-7584-4a7d-8345-20db10918d29]
"FriendlyName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,\
00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,\
6c,00,2c,00,2d,00,31,00,32,00,2c,00,50,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,20,00,53,\
00,61,00,76,00,69,00,6e,00,67,00,20,00,4d,00,6f,00,64,00,65,00,00,00
"Description"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,\
00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,33,00,2c,00,53,00,70,00,65,00,63,00,69,00,66,00,\
79,00,20,00,77,00,68,00,61,00,74,00,20,00,79,00,6f,00,75,00,72,00,20,00,63,\
00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,74,00,65,00,72,00,20,00,64,00,6f,00,65,00,73,00,\
20,00,77,00,68,00,65,00,6e,00,20,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
00,20,00,44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,20,00,\
69,00,73,00,20,00,6f,00,6e,00,2c,00,20,00,61,00,6e,00,64,00,20,00,70,00,6f,\
00,77,00,65,00,72,00,20,00,73,00,74,00,61,00,74,00,75,00,73,00,20,00,63,00,\
68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,73,00,2e,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f\6ed1abe7-7584-4a7d-8345-20db10918d29\0]
"FriendlyName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,\
00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,34,00,2c,00,48,00,69,00,67,00,68,00,20,00,50,00,\
65,00,72,00,66,00,6f,00,72,00,6d,00,61,00,6e,00,63,00,65,00,00,00
"Description"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,\
00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,37,00,2c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,\
73,00,20,00,44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,20,\
00,77,00,69,00,6c,00,6c,00,20,00,70,00,61,00,75,00,73,00,65,00,20,00,74,00,\
6f,00,20,00,63,00,6f,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,76,00,65,00,20,00,70,00,6f,\
00,77,00,65,00,72,00,2e,00,00,00
"SettingValue"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f\6ed1abe7-7584-4a7d-8345-20db10918d29\1]
"FriendlyName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,\
00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,00,\
6c,00,2c,00,2d,00,31,00,36,00,2c,00,50,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,20,00,53,\
00,61,00,76,00,65,00,72,00,00,00
"Description"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,2e,00,64,00,6c,\
00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,37,00,2c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,\
73,00,20,00,44,00,72,00,65,00,61,00,6d,00,53,00,63,00,65,00,6e,00,65,00,20,\
00,77,00,69,00,6c,00,6c,00,20,00,70,00,61,00,75,00,73,00,65,00,20,00,74,00,\
6f,00,20,00,63,00,6f,00,6e,00,73,00,65,00,72,00,76,00,65,00,20,00,70,00,6f,\
00,77,00,65,00,72,00,2e,00,00,00
"SettingValue"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f\6ed1abe7-7584-4a7d-8345-20db10918d29\DefaultPowerSchemeValues]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f\6ed1abe7-7584-4a7d-8345-20db10918d29\DefaultPowerSchemeValues\381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e]
"ACSettingIndex"=dword:00000000
"DCSettingIndex"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f\6ed1abe7-7584-4a7d-8345-20db10918d29\DefaultPowerSchemeValues\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c]
"ACSettingIndex"=dword:00000000
"DCSettingIndex"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\9414a486-a59e-4159-9471-33aefe54253f\6ed1abe7-7584-4a7d-8345-20db10918d29\DefaultPowerSchemeValues\a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a]
"ACSettingIndex"=dword:00000000
"DCSettingIndex"=dword:00000001
Với File reg này bạn có thể dùng Rt7lite để tích hợp vào bộ cài Windows 7
:manhehe:
 

Facebook Comment