Link tải bộ cài chính gốc các phần mềm MS: Windows , office , server ( Chỉ duy nhất 1 link 4SHARE )

#1
(Lưu ý : Link ở 4share.vn cũng là bộ cài chính gốc của MS được load từ Technet rồi up lên)
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS :

1,Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_619077.iso
Last Updated (UTC): 2/24/2011 8:48:27 AM
SHA1: 92C1ADA4FF09C76EC2F1974940624CAB7F822F62
:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/2617121e15101410/en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_619077.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]
2,Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618240.iso
Last Updated (UTC): 2/24/2011 8:47:53 AM
SHA1: 1693B6CB50B90D96FC3C04E4329604FEBA88CD51
:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/58696c606b6e6d61/en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618240.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

3,Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_631025. iso
Last Updated (UTC): 2/23/2011 1:28:58 PM
SHA1: 917A542B0541054BB9C2A06A11A46AED6943856B
:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/3a0b0c0b0b0c080c/en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_631025.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


4,Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_621750. iso
Last Updated (UTC): 2/23/2011 1:28:40 PM
SHA1: 5ED2584110E03F498DB4458BA9FAFD5A7EF602ED

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/58696e6969616e69/en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_621750.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

5,Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_62400 0.iso
Last Updated (UTC): 2/17/2011 11:00:24 AM
SHA1: 08FBAD5086E445F906F1ED2447C9EB1FDAC4AE46

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/2e1f181f1a161616/en_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_624000.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

6,Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_62370 7.iso
Last Updated (UTC): 2/17/2011 11:00:24 AM
SHA1: 69AA62FBC34A8A2481CE39D1904413808C9ED0CC

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/3203040307000101/en_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_623707.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


7,Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_620186.is o
Last Updated (UTC): 2/24/2011 12:59:35 PM
SHA1: 4788041EB06E0F49720C112FBD256AC637909D4F

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/5263666a61676161/en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_620186.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


8,Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_620201.is o
Last Updated (UTC): 2/24/2011 12:59:15 PM
SHA1: 2C9774A1F48570E749E6D33C642FE8F6F7898CB0

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/7e4f4a474d4a464a/en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_620201.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

9,Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_620895. iso
Last Updated (UTC): 2/23/2011 11:15:52 AM
SHA1: 22DF3E5A80F8DBF014C2776A01B1CD9F24D83233

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/3706010606010502/en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_620895.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

10,Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 1 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd1_x13-06188.iso
Last Updated (UTC): 4/26/2007 8:11:48 PM
SHA1: D04C8F304047397BE486C38A6B769F16993D4B39

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/645552545c54545d/en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd1_x13-06188.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 2 (English)
File Name: en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd2_x13-68588.iso
Last Updated (UTC): 4/26/2007 8:11:48 PM
SHA1: 54B845F1E4C27C9C96AACEF59B9AB19CEFE1C8BC

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/370601070f050406/en_win_srv_2003_r2_enterprise_x64_with_sp2_cd2_x13-68588.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

11,Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_datacenter_enterprise_stand ard_sp2_x86_dvd_342333.iso
Last Updated (UTC): 5/11/2009 3:27:02 PM
SHA1: 49D0D6917C1256FE81048D414FA473BBC76A8724

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/261710161e17111f/en_windows_server_2008_datacenter_enterprise_standard_sp2_x86_dvd_342333.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


12,Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter, and Web with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_data center_and_web_with_sp1_x64_dvd_617601.iso
Last Updated (UTC): 2/23/2011 11:46:34 AM
SHA1: D3FD7BF85EE1D5BDD72DE5B2C69A7B470733CD0A

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/6a5b5c5b5b52525b/en_windows_server_2008_r2_standard_enterprise_datacenter_and_web_with_sp1_x64_dvd_617601.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


13,Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.iso
Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
SHA1: 1C735B38931BF57FB14EBD9A9BA253CEB443D459

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/2a1b1c1a121b1d12/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


MICROSOFT OFFICE :

14,Office for Mac Home and Business 2011:

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/370601060e0e020e/en_office_for_mac_home_and_business_2011_mac_dvd_581902.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


15,Office professional plus 2010 (x86):


:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/6e5f5a575b595f56/en_office_professional_plus_2010_x86_515486.exe.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


16,Office Professional Plus 2010 (x86 + X64) - (English)(2 in 1 )


:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/6352555253515551/en_office_professional_plus_2010_x86_x64_dvd_515529.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

17,Office standard 2010 (x86_x64) dvd:


:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/4d7c7b7f7d7e7f7f/en_office_standard_2010_x86_x64_dvd_515793.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


18,Office ultimate 2007 (x86):


:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/6352565b5b535752/en_office_ultimate_2007_x86_dvd_x16-18577.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]

19,Office_professional_enterprise_edition_2003_uni ted_states_x86_cd:


:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/7746434742414e4f/en_office_professional_enterprise_edition_2003_united_states_x86_cd_489281.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


20,Office professional 2007 (united states_x86 ):

:4s:
Mã:
[URL="http://up.4share.vn/f/221314131b1b1b1b/en_office_%20professional_%202007_united_states_x86_%20cd_480201.iso.file"]4Share.vn - Trang chủ[/URL]


 

Facebook Comment