Office 2013 Pro Volume License Activation MAK Keys

#23
Trình còi Ọ Ọ Ann down cái office pro plus 2013 vl (link down) về và enter cái key đầu (lần 2 enter cả key #17, lần 3 #16)!! nhưng lần nào active nó cũng phũ phàng thông báo key đã die *ôm tym tức tưởi* chủ thớt giúp Ann a ỌAỌ​
 
#29
Office15_ProPlusVL_MAK


[HIDE]Product Key: YN37P-P3BRV-P4XVQ-42G3B-G28QH[/HIDE]
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-53040-38074-AA916
Advanced ID: XXXXX-02165-304-038074-03-1033-9200.0000-3062013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32644
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 4909

Office15_StandardVL_MAK


[HIDE]Product Key: 6NGCW-Q34W3-9PQ7C-VC8P2-DC8Q6[/HIDE]
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00218-07470-03998-AA567
Advanced ID: XXXXX-02180-747-003998-03-1033-9200.0000-3062013
Activation ID: a24cca51-3d54-4c41-8a76-4031f5338cb2
Edition Type: StandardVolume
Description: Office15_StandardVL_MAK
Edition ID: X18-33252
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2180
Activation Count: 484
 

Mitxitorang

S.Moderator
Thành viên BQT
#33
:sub:
[HIDE]Office 2013 Pro Plus Volume License MAK Key
Product Key(s)--------------- Remaining Online Activation Counts
NPTRP-FQR6F-6HGY2-GJF2V-X7367
TPHNG-QJ7DB-QKKD4-P2WBY-G28QH
9NJ7R-FHKXD-DVYCG-8W63H-WK6XV
YN37P-P3BRV-P4XVQ-42G3B-G28QH
2XKYR-THNHY-4M9D4-9YG2X-M96XV
46N8F-V2332-3T68G-DBXKD-T6KKV
9H7N7-4JC78-DHJ6B-78BR7-HXJQH
BBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367
C2N6Y-BMKT3-PGMGJ-4967G-V6BG7
QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67

Office 2013 Viso Pro Volume License MAK Key
NDGV9-H74QP-JBDM3-HR7PF-TVGY4
PD2HN-8BQCC-T2PBH-WT7PJ-F3HWF

Office 2013 Project Pro Volume License MAK Key
NH8XG-393FK-R8KJ9-PD7DW-J8C8Y
2PYHT-KNW9Y-GRGYY-X46YP-RVR2M

Office 2013 Standard Volume License MAK Keys
6NGCW-Q34W3-9PQ7C-VC8P2-DC8Q6
8CG4C-XNMHB-8QJ3C-VWMHT-68YHT [/HIDE]​
 

Mitxitorang

S.Moderator
Thành viên BQT
#34
:sub:
[HIDE]Office 2013 Pro Plus Volume License MAK Key
Product Key(s)--------------- Remaining Online Activation Counts
2XKYR-THNHY-4M9D4-9YG2X-M96XV 422
MC8KB-6BN2F-RQTPD-CCQBX-BKJQH
9NVVF-C3WFG-MC74K-G47K2-BTBG7
NPTRP-FQR6F-6HGY2-GJF2V-X7367
9NJ7R-FHKXD-DVYCG-8W63H-WK6XV
YN37P-P3BRV-P4XVQ-42G3B-G28QH
46N8F-V2332-3T68G-DBXKD-T6KKV
BBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367
QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67

Office 2013 Viso Pro Volume License MAK Key
PD2HN-8BQCC-T2PBH-WT7PJ-F3HWF 1204
NDGV9-H74QP-JBDM3-HR7PF-TVGY4


Office 2013 Project Pro Volume License MAK Key
NH8XG-393FK-R8KJ9-PD7DW-J8C8Y
2PYHT-KNW9Y-GRGYY-X46YP-RVR2M

Office 2013 Standard Volume License MAK Keys
6NGCW-Q34W3-9PQ7C-VC8P2-DC8Q6
8CG4C-XNMHB-8QJ3C-VWMHT-68YHT[/HIDE]​

Vẫn còn kích hoạt được
 
#35
:sub:

[HIDE]Product Key: 46N8F-V2332-3T68G-DBXKD-T6KKV
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-53040-03161-AA479
Advanced ID: XXXXX-02165-304-003161-03-1033-9200.0000-3472013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32644
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 345

Benchmark: 1.515 seconds
========================================

Product Key: YN37P-P3BRV-P4XVQ-42G3B-G28QH
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-53040-38074-AA382
Advanced ID: XXXXX-02165-304-038074-03-1033-9200.0000-3472013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32644
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 462

Benchmark: 1.485 seconds
========================================

Product Key: 6NGCW-Q34W3-9PQ7C-VC8P2-DC8Q6
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00218-07470-03998-AA331
Advanced ID: XXXXX-02180-747-003998-03-1033-9200.0000-3472013
Activation ID: a24cca51-3d54-4c41-8a76-4031f5338cb2
Edition Type: StandardVolume
Description: Office15_StandardVL_MAK
Edition ID: X18-33252
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2180
Activation Count: 99[/HIDE]
 
#36
Nhiều key mak đã sống lại anh em nhanh tay kich hoạt nhé


Product Key: YN37P-P3BRV-P4XVQ-42G3B-G28QH
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-53040-38074-AA333
Advanced ID: XXXXX-02165-304-038074-03-1033-9200.0000-3542013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32644
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 729

Benchmark: 1.375 seconds
========================================

Product Key: 46N8F-V2332-3T68G-DBXKD-T6KKV
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-53040-03161-AA824
Advanced ID: XXXXX-02165-304-003161-03-1033-9200.0000-3542013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32644
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 777

Benchmark: 1.407 seconds
========================================

Product Key: 2XKYR-THNHY-4M9D4-9YG2X-M96XV
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-54560-03687-AA589
Advanced ID: XXXXX-02165-456-003687-03-1033-9200.0000-3542013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32642
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 259

Benchmark: 2.093 seconds
========================================

Product Key: QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-56841-13844-AA951
Advanced ID: XXXXX-02165-684-113844-03-1033-9200.0000-3542013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32643
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 0

Benchmark: 1.110 seconds
========================================

Product Key: 9NVVF-C3WFG-MC74K-G47K2-BTBG7
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-56840-14971-AA212
Advanced ID: XXXXX-02165-684-014971-03-1033-9200.0000-3542013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32643
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 25

Benchmark: 1.406 seconds
========================================

Product Key: BBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-56841-11987-AA988
Advanced ID: XXXXX-02165-684-111987-03-1033-9200.0000-3542013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32643
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 0

Benchmark: 1.406 seconds
========================================

Product Key: HP7QN-97CXB-DYPXC-W7M2T-C9VT7
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-56841-10198-AA739
Advanced ID: XXXXX-02165-684-110198-03-1033-9200.0000-3542013
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32643
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 8
 
#38
:sub:
Key MAK Office 2013 check 20h 06/02/2014​

[HIDE]
Product Key: TND82-GBJQ8-QFVFF-MHY69-Y7R3H​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-51520-25761-AA689​
Advanced ID: XXXXX-02165-152-025761-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32641​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 123​
Benchmark: 1.672 seconds​
========================================​
Product Key: 9QRM4-NWK3T-J6JD8-9CM9F-WFD67​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-56840-15035-AA128​
Advanced ID: XXXXX-02165-684-015035-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32643​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 97​
Benchmark: 1.515 seconds​
========================================​
Product Key: 9NVVF-C3WFG-MC74K-G47K2-BTBG7​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-56840-14971-AA471​
Advanced ID: XXXXX-02165-684-014971-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32643​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 59​
Benchmark: 1.172 seconds​
========================================​
Product Key: BBNWT-G97CT-9QJW3-99VR3-97367​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-56841-11987-AA181​
Advanced ID: XXXXX-02165-684-111987-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32643​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 71​
Benchmark: 1.516 seconds​
========================================​
Product Key: HP7QN-97CXB-DYPXC-W7M2T-C9VT7​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-56841-10198-AA767​
Advanced ID: XXXXX-02165-684-110198-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32643​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 72​
Benchmark: 4.531 seconds​
========================================​
Product Key: QGNRB-62VYG-YGT37-YPXTQ-PYQ67​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-56841-13844-AA982​
Advanced ID: XXXXX-02165-684-113844-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32643​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 45​
Benchmark: 1.500 seconds​
========================================​
Product Key: FCCND-JPV7Q-P862M-M79KM-6VGXV​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-56840-14985-AA491​
Advanced ID: XXXXX-02165-684-014985-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32643​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 36​
Benchmark: 1.203 seconds​
========================================​
Product Key: MC8KB-6BN2F-RQTPD-CCQBX-BKJQH​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00216-58360-01502-AA139​
Advanced ID: XXXXX-02165-836-001502-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7​
Edition Type: ProPlusVolume​
Description: Office15_ProPlusVL_MAK​
Edition ID: X18-32640​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2165​
Activation Count: 16​
Benchmark: 2.735 seconds​
========================================​
Product Key: PD2HN-8BQCC-T2PBH-WT7PJ-F3HWF​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00219-56840-03109-AA874​
Advanced ID: XXXXX-02195-684-003109-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: 3e4294dd-a765-49bc-8dbd-cf8b62a4bd3d​
Edition Type: VisioProVolume​
Description: Office15_VisioProVL_MAK​
Edition ID: X18-33297​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2195​
Activation Count: 1701​
Benchmark: 1.484 seconds​
========================================​
Product Key: BDNMK-MK38Q-9C9TT-GGC3K-KP8Q6​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00218-02490-03102-AA870​
Advanced ID: XXXXX-02180-249-003102-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: a24cca51-3d54-4c41-8a76-4031f5338cb2​
Edition Type: StandardVolume​
Description: Office15_StandardVL_MAK​
Edition ID: X18-33253​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2180​
Activation Count: 4878​
Benchmark: 2.234 seconds​
========================================​
Product Key: 338N3-8QYJ6-TBMTH-YFWJG-J2MHT​
Profile: Office 15​
Validity: Valid​
Product ID: 00218-00830-04874-AA941​
Advanced ID: XXXXX-02180-083-004874-03-1033-9200.0000-0372014​
Activation ID: a24cca51-3d54-4c41-8a76-4031f5338cb2​
Edition Type: StandardVolume​
Description: Office15_StandardVL_MAK​
Edition ID: X18-33245​
Key Type: Volume:MAK​
EULA: ltMAK​
Crypto ID: 2180​
Activation Count: 21​
Benchmark: 1.532 seconds​
========================================​
[/HIDE]
 
#39
:info:
Update Key hơn 10k lượt​

[HIDE]Product Key: 8279F-RNX9R-JPBQ4-TF8VC-YKJQH
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00216-53040-57698-AA933
Advanced ID: XXXXX-02165-304-057698-03-1033-9200.0000-0412014
Activation ID: 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Edition Type: ProPlusVolume
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID: X18-32644
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2165
Activation Count: 14128

Product Key: BDNMK-MK38Q-9C9TT-GGC3K-KP8Q6
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00218-02490-03102-AA873
Advanced ID: XXXXX-02180-249-003102-03-1033-9200.0000-0412014
Activation ID: a24cca51-3d54-4c41-8a76-4031f5338cb2
Edition Type: StandardVolume
Description: Office15_StandardVL_MAK
Edition ID: X18-33253
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2180
Activation Count: 4635

Product Key: 6RGWN-FQTQ8-86WJV-Q2PKV-6XVTB
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00214-40000-56635-AA344
Advanced ID: XXXXX-02144-000-056635-03-1033-9200.0000-0412014
Activation ID: ed34dc89-1c27-4ecd-8b2f-63d0f4cedc32
Edition Type: ProjectProVolume
Description: Office15_ProjectProVL_MAK
Edition ID: X18-32795
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2144
Activation Count: 3404

Product Key: 22QF4-N2R48-DMYBQ-D4DJX-RM3B4
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00219-56840-56855-AA236
Advanced ID: XXXXX-02195-684-056855-03-1033-9200.0000-0412014
Activation ID: 3e4294dd-a765-49bc-8dbd-cf8b62a4bd3d
Edition Type: VisioProVolume
Description: Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID: X18-33297
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2195
Activation Count: 2457

Product Key: PD2HN-8BQCC-T2PBH-WT7PJ-F3HWF
Profile: Office 15
Validity: Valid
Product ID: 00219-56840-03109-AA506
Advanced ID: XXXXX-02195-684-003109-03-1033-9200.0000-0412014
Activation ID: 3e4294dd-a765-49bc-8dbd-cf8b62a4bd3d
Edition Type: VisioProVolume
Description: Office15_VisioProVL_MAK
Edition ID: X18-33297
Key Type: Volume:MAK
EULA: ltMAK
Crypto ID: 2195
Activation Count: 930[/HIDE]
 
#40
Office 2013 Pro Plus Volume License MAK Key

Product Key(s)------------------Remaining Activation Counts
8279F-RNX9R-JPBQ4-TF8VC-YKJQH 1207
8CYBN-XXQ4H-KKYJK-QW2KT-4M29V 120
TND82-GBJQ8-QFVFF-MHY69-Y7R3H 245
9QRM4-NWK3T-J6JD8-9CM9F-WFD67 113
3N7V8-BMVCH-QFR79-R8HGJ-WB29V 125
X6TVR-8KNQH-QDWDY-MKWPV-8HR3H 105
FCCND-JPV7Q-P862M-M79KM-6VGXV 104
V8RH8-N7R9K-3J2FF-W4VFC-W2MG7 10
9NJ7R-FHKXD-DVYCG-8W63H-WK6XV 9


Office 2013 Standard Volume License MAK Keys

Product Key(s)------------------Remaining Activation Counts
FTJMH-7NDTB-KFKQY-KHD3Y-TXVVT 1817
BDNMK-MK38Q-9C9TT-GGC3K-KP8Q6 2047
 

Facebook Comment