Share Key Windows 8.1 MAK: còn 8278 lượt kích hoạt . nhanh tay lên nào các bạn

#24
PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
Key :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80000-23848-AA506
Extended PID : XXXXX-02618-000-023848-03-1033-9200.0000-2362016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95523
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 477
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.7 seconds
[HIDE] TJN7V-8QPDB-JGWDY-XHQVK-2YRX3[/HIDE]​
 
#25
PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80000-23848-AA569
Extended PID : XXXXX-02618-000-023848-03-1033-9200.0000-2432016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95523
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 303
Block Key Base : Not found

Benchmark : 2.1 seconds

[HIDE]TJN7V-8QPDB-JGWDY-XHQVK-2YRX3[/HIDE]
 
#26
PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80000-18564-AA873
Extended PID : XXXXX-02618-000-018564-03-1033-9200.0000-2502016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95523
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 71
Block Key Base : Not found

Benchmark : 2.1 seconds

[HIDE]
CKQMQ-DNPGJ-2FQGT-M3Q2W-Q68K3​
[/HIDE]
 
#27
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80000-09924-AA374
Extended PID : XXXXX-02618-000-009924-03-1033-9200.0000-2542016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95523
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 1385
Block Key Base : Not found

Benchmark : 2 seconds
[HIDE]DFG9P-2DNP9-FBPHV-D77K8-QC9HD[/HIDE]​
 
#28
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80000-09924-AA198
Extended PID : XXXXX-02618-000-009924-03-1033-9200.0000-2572016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95523
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 1460
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.7 seconds
[HIDE]DFG9P-2DNP9-FBPHV-D77K8-QC9HD[/HIDE]​
 
#29
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : NVJWG-JJHTJ-F2TRH-DQV3G-J2M93
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80000-09903-AA137
Extended PID : XXXXX-02618-000-009903-03-1033-9200.0000-2602016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95523
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 84
Block Key Base : Not found

Benchmark : 0.7 seconds
 
#30
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : CJNKV-D2994-MYDVX-YWHTQ-T6MDQ
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80403-29001-AA779
Extended PID : XXXXX-02618-040-329001-03-1033-9200.0000-2702016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95504
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 70
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.8 seconds
 
#31
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : 94D97-NMTTK-HW9XG-JH7RX-Y7TVD
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80173-20554-AA427
Extended PID : XXXXX-02618-017-320554-03-1033-9200.0000-3412016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95509
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count : 249
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.4 seconds
 
#32
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : 3KNGC-8B3YT-B46H9-KR2CD-WQJK3
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80103-19984-AA467
Extended PID : XXXXX-02618-010-319984-03-1033-9200.0000-3602016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95507
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 2000000 (1e8480)
Activ. Count : 127
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.2 seconds
 
#33
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : FCN23-MDTD4-Q3Q9F-76TMM-B4FX3
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80358-95223-AA840
Extended PID : XXXXX-02618-035-895223-03-1033-9200.0000-3632016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95503
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count : 33
Block Key Base : Not found

Benchmark : 0.5 seconds
 
#34
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : 3KNGC-8B3YT-B46H9-KR2CD-WQJK3
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80103-19984-AA181
Extended PID : XXXXX-02618-010-319984-03-1033-9200.0000-0012017
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95507
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 2000000 (1e8480)
Activ. Count : 169
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.4 seconds
 
#35
====================================================================
PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
Key : 3KNGC-8B3YT-B46H9-KR2CD-WQJK3
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80103-19984-AA349
Extended PID : XXXXX-02618-010-319984-03-2052-9200.0000-0082017
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95507
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 2000000 (1e8480)
Activ. Count : Key Blocked!
Block Key Base : Key Blocked!
 
#36
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : HPX2F-J3N3W-J9JYR-2VTMP-RVTVD
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80511-33266-AA393
Extended PID : XXXXX-02618-051-133266-03-1033-9200.0000-0102017
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95510
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count : 2031
Block Key Base : Not found
 
#37
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : YF9GK-9KN8H-YMKFH-K6X7X-H6B93
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80173-36177-AA263
Extended PID : XXXXX-02618-017-336177-03-1033-9200.0000-0132017
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95509
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count : 441
Block Key Base : Not found
 
#38
Chúc Mừng Năm Mới
PKeyConfig : Windows 8.1
Key : NW6F8-QVCC2-7C87P-GXCFC-MPYDQ
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80022-62067-AA220
Extended PID : XXXXX-02618-002-262067-03-1033-9200.0000-0292017
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95511
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count : 4870
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.2 seconds
 
#39
PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
Key : HNR36-GXYYP-TFH77-9M9B7-WK7QQ
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80022-20190-AA790
Extended PID : XXXXX-02618-002-220190-03-1033-9200.0000-0852017
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

Sub Type : [Blue]X18-95511
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Total Keys : 5000000 (4c4b40)
Activ. Count : 2248
Block Key Base : Not found
Có thể dùng để kích hoạt cho Windows 10
 
#40
PKeyConfig : Windows 10 RTM 10586
Key : GVRNH-RDXB6-XWH8K-2YK7D-C34FH
Key Status : Valid
Product ID : 00180-50100-54941-AA976
Extended PID : XXXXX-01805-010-054941-03-1049-9200.0000-2612017
SKU ID : ec67814b-30e6-4a50-bf7b-d55daf729d1e
Description : Win 8 RTM APPXLOB-Client Volume:MAK
Edition ID : APPXLOB-Client
Sub Type : [8]X18-19576
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 1805 (70d)
Activ. Count : 482
Block Key Base : Not found
Comment :
 

Facebook Comment