SolidProfessor - SolidWorks 2007-2012 Video Training [2012, ENG]

Mr.Black

Bộ đội Cụ Hồ
#1

SolidProfessor - Tổng hợp các khóa học SolidWorks 2007 - 2012 | 46.49 GB

Bộ SolidProfessor này là toàn bộ các bài giảng về SolidWorks và CAMWorks. Có nó bạn sẽ học được những kiến thức bổ ích khi sử dụng SolidWorks, ngoài ra trong bộ này kém theo các mẫu giúp các bạn thực hành và phát triển cách kỹ năng một cách hoàn thiện.

Trong bộ SolidProfessor này có sẵn các khóa học như: Basic, Standard, Professional và Premium. Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia Share10s.Com!

Tham khảo: http://www.solidprofessor.com/default.asp

List:
2007 CAMWorks EDM
2007 Update Training
2008 Update Training
2009 3D Skills
2009 Advanced Assemblies
2009 Advanced Parts
2009 Advanced Surfacing
2009 AutoCAD to SolidWorks
2009 CAMWorks Mill
2009 CAMWorks Turn
2009 Core Concepts
2009 Drawings
2009 PhotoWorks Essentials
2009 Sheet Metal
2009 SimulationXpress
2009 SolidWorks Certification
2009 SolidWorks Routing
2009 SolidWorks Simulation
2009 SolidWorks Workgroup PDM
2009 TolAnalyst
2009 Update Training
2010 3D Skills
2010 Advanced Assemblies
2010 Advanced Parts
2010 Advanced Surfacing
2010 AutoCAD to SolidWorks
2010 Core Concepts
2010 Drawings
2010 DriveWorksXpress
2010 PhotoWorks Essentials
2010 Sheet Metal
2010 SimulationXpress
2010 SolidWorks Certification
2010 SolidWorks Routing
2010 SolidWorks Simulation
2010 SolidWorks Workgroup PDM
2010 TolAnalyst
2010 Update Training
2011 3D Skills
2011 Advanced Parts
2011 Core Concepts
2011 Drawings
2011 Update Training
2011 AutoCAD to SolidWorks
2011 DriveWorksXpress
2011 Mold Tools And Plastic Design
2011 Weldments
Case Studies - Basic Mechanisms
Case Studies - Parts And Assemblies
2011 Advanced Assemblies
2011 File Management
2011 Sheet Metal
2011 SolidWorks Certification
2011 SolidWorks Workgroup PDM
2011 Surfacing Essentials
2011 TolAnalyst
2011 Intro to eDrawings
2011 SolidWorks Routing
2011 SolidWorks Simulation
Case Studies - Advanced Surfacing Models
Case Studies - Advanced Parts
2007 Advanced Assemblies
2007 Advanced Parts
2007 Core Concepts
2007 Drawings
2007 PDMWorks Workgroup
2007 Sheet Metal
2007 Update Training
------
2008 Advanced Assemblies
2008 Advanced Parts
2008 Advanced Surfacing
2008 AutoCAD to SolidWorks
2008 Core Concepts
2008 Drawings
2008 PDMWorks Workgroup
2008 PhotoWorks Essentials
2008 Sheet Metal
2008 SolidWorks Certification
2008 SolidWorks Routing
2008 Update Training
------
2011 Flow Simulation
2011 SimulationXpress
------
2012 3D Skills
2012 AutoCAD to SolidWorks
2012 Drawings
2012 SimulationXpress
2012 Update Training
------
2011 3DVia Composer Quick Start
------
2011 CAMWorks Mill
2011 CAMWorks Turn
------
Ask SP Tips volume 114-123

2008 3D Skills - Francais
2008 Advanced Assemblies - German
2008 Advanced Parts - German
2008 Core Concepts - Francais
2008 Drawings- Francais
2008 Sheet Metal - Francais
2008 Sheet Metal - German
2009 3D Skills - German
2009 3D Skills - Spanish
2009 Core Concepts - German
2009 Core Concepts - Spanish
2009 Drawings - German
2009 Drawings - Spanish
2009 Update Training - Francais
2009 Update Training - German
2009 Update Training - Netherlands
2009 Update Training - Spanish
------
2011 Novedades
------
2012 Advanced Assemblies
2012 DriveWorksXpress
2012 File Management
2012 Sheet Metal
2012 Surfacing Essentials
2012 Visualization and Appearances
2012 Weldments
------
2009 3DVia composer QuickStart
------
Ask SP Tips volume 124-130

2012 Advanced Parts
2012 Core Concepts
2012 Mold Tools
2012 PhotoView 360
2012 SolidWorks Certification
2012 SolidWorks Enterprise PDM
2012 SolidWorks Routing
2012 SolidWorks Simulation
2012 SolidWorks Workgroup PDM
2012 Timesaving Tips for SolidWorks
2012 TolAnalyst
2012 Toolbox and Design Library
------
2012 3DVia Composer QuickStart
------
Ask SP Tips volume 131-135

:4s:
 

Facebook Comment